Ana Sayfa Diğer Kurumlar Destekleme başvuru dilekçesi örneği

Destekleme başvuru dilekçesi örneği

Destekleme başvuru dilekçesi örneği

Devlet destekleme 2016, hibe kredisi, çiftçiler için mazot gübre destekleme parası ne kadar kaç para sorgulama, nereden alınır, hangi bankaya yatar, çiftçi destekleme parası alabilmek için dilekçe örneği indir. Çiftçiler için devlet destekleme parası alabilmek için hazırlanan Destekleme başvuru dilekçesi örneği yukarıdaki linkte tıklayarak indirebilirsiniz.

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 9 – (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği uygulaması, BÜGEM, tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri, keşif ve tespit komisyonları tarafından yürütülür.

Başvuruların kabulü

MADDE 10 – (1) Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 31/12/2014 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 31/12/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir.

(2) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvuruları değerlendirir. Çiftçiler, ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe merkezlerine başvurur ve teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde, Yönetmelik kapsamında ÇKS’deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi başvuruları

MADDE 11 – (1) Çiftçiler, Ek 1’deki başvuru dilekçesi ile yararlanmak istedikleri destekleri işaretleyerek başvuruda bulunurlar. Ayrıca 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisi için gübre destekleme ödemesi ile toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen çiftçiler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarca onaylanmış Ek-2’deki Toprak Analizi Formu ile müracaatta bulunurlar. Mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi, ÇKS’de kayıtlı olan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunduğu arazileri üzerinden dekar başına yapılır.

İstenecek bilgi ve belgeler

MADDE 12 – (1) 2014 üretim yılı mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Yönetmelik kapsamında 2014 üretim yılı ÇKS kaydını yaptırmaları ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

a) Mazot, gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi (Ek-1),

b) ÇKS’ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu,

c) Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu (Ek-2) ve analiz raporu.

EK-1

 

MAZOT- GÜBRE ve TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

………………………………….. İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne

 

5488 Sayılı Tarım Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot,  Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20)  gereğince Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve söz konusu Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde tarımsal üretimde bulunduğum tarım arazisi için aşağıda (X) işareti ile işaretlemiş olduğum desteklemelerden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim.

Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesince geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.    ……/……./2014

                                                                                              Adı ve Soyadı:

                                                                                              T.C. Kimlik No:

                                                                                              Telefon:

                                                                                              Adresi:

                                                                                              İmza

Mazot Desteği
Gübre Desteği
Toprak Analizi Desteği

 

EK-2

TOPRAK ANALİZİ  FORMU

 Başvuruda Bulunan Üreticinin:

Adı Soyadı TC Kimlik No Baba Adı Doğum Tarihi
 
                     
   

            Toprak Analizi Yaptırılan Araziye ait Bilgiler

Numune

Sıra

NoAnaliz Yapıldığı Tarihİliİlçesi BucakKöyüBelge Tipi

(Tapu/

Keşif)Ada

NoParsel

NoBelgelenen Arazi Toprak Analizi Yaptırılan AraziYetiştirilen Ürün(da)(m2)(da)(m2)

(Analizi Yapan Laboratuvar veya Kurumun adı)_____________________ Laboratuvarı olarak yukarıda kimlik bilgileri bulunan üreticinin toplamı __________ dekar olan arazilerinden ________adet numune alarak toprak analizini yaptırdığını tasdik ederiz.

Toprak Analizini Yapan Yetkili Kurumun

…../…./2014

(Kaşe ve İmza)

Yukarıdaki analize konu parsel/parselleri teknik olarak temsil edecek nitelikte numune / numunelerin alındığını beyan eder, toprak analizi desteği ödenmesini arz ederim.

Söz konusu ödemeyi ilgili Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi hâlinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim. … /…… /2014

 

Başvuru Sahibinin İmzası

 

EK-3

2014 ÜRETİM YILI MAZOT-GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMESİ ÇİFTÇİ DETAYINDA İCMALİ          

(İCMAL 1)

 

İLİ                  :

İLÇESİ          :

 

 

Sıra No 

 

İl Adı 

 

İlçe Adı 

 

Bucak Adı 

 

Köy Adı 

 

İşletme No 

 

Destek Dilekçe Noİşletme AdıBaba Adı 

 

Doğum Tarihi 

 

Vergi No 

 

TC Kimlik NoMazot Alanı (da) Mazot Destekleme Miktarı       (TL)Gübre Alanı (da) Gübre Destekleme Miktarı       (TL)Toprak Analizi Alanı (da) Toprak Analizi Destekleme Miktarı       (TL)Toplam Destekleme Miktarı (TL)                                                                                                                                                        

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların 5488 sayılı Tarım Kanunu ve Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot,  Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20) gereğince ödenmesi uygundur.

 

DÜZENLEYENLER KONTROL EDEN ONAYLAYAN
Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

                                                                                                                                  

                                                          

 

EK-4

2014 ÜRETİM YILI MAZOT-GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMESİ KÖY DETAYINDA İCMALİ

                                                                                                   (İCMAL 2)

 

 

 

İLİ                  :

İLÇESİ          :

 

Sıra No  

 

İl Adı 

 

İlçe Adı 

 

Bucak AdıKöyün Adı 

Mazot İşletme SayısıMazot  Alanı (da)Mazot Destekleme Miktarı                    (TL) 

Gübre İşletme SayısıGübre  Alanı (da)Gübre Destekleme Miktarı                    (TL) 

Toprak Analizi İşletme SayısıToprak Analizi  Alanı (da)Toprak Analizi Destekleme Miktarı                    (TL)Toplam Destekleme Miktarı

 (TL)                                                                                                         

 

DÜZENLEYENLER KONTROL EDEN ONAYLAYAN
Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

EK-5

2014 ÜRETİM YILI MAZOT-GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMESİ

İLÇE DETAYINDA İCMALİ

(İCMAL 3)

 

İLİ :

 

Sıra No 

 

İl Adı 

İlçenin Adı 

Mazot İşletme SayısıMazot   Alanı (da)Mazot Destekleme Miktarı

(TL) 

Gübre İşletme SayısıGübre Alanı (da)Gübre Destekleme Miktarı                    (TL) 

Toprak Analizi İşletme SayısıToprak Analizi  Alanı (da)Toprak Analizi Destekleme Miktarı                    (TL)Toplam Destekleme Miktarı

 (TL)                                                                                                                     TOPLAM

DÜZENLEYENLER KONTROL EDEN ONAYLAYAN
Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:Adı – Soyadı:

Görevi:

Tarih:

İmza:

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazın
Adınız

- Advertisment -

Popüler Yazılar

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv Nasıl Hazırlanır? Cv nasıl hazırlanır? Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Cv özellikleri nelerdir? Cv nedir, ne işe yarar? Gelişmiş ülkelerde iş başvurularında kullanılan yöntemleri...

Ptt Personel Alımı

Ptt Personel Alımı PTT personel alımı yapacak mı? Ptt kurumlarında idari hizmetlerde çalıştırılmak üzere yapılan alımların sıklaştırıldığını görüyoruz. Devletin kamuya personel alımları ihtiyaç dahilince azalma...

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği Denetimli serbestlik dilekçesi örneği nasıl yazılır? Denetimli serbestlik dilekçesi nedir ne işe yarar?  Denetimli serbestlik, Cezaevi'nde yatmakta olan vatandaşlarımız için bir...

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri İdari para cezası itiraz dilekçeleri nasıl yazılır? İdari para cezası itiraz gibi bir durumla karşılaştığın zaman kesilen tutarı karşı itiraz etme...