Ana Sayfa Diğer Kurumlar Tutanak nasıl tutulur

Tutanak nasıl tutulur

Tutanak nasıl tutulur

Bir olayı veya herhangi bir durumu kayıt altına almak amacıyla hazırlanan; olayın ya da durumun ilgilileri tarafından imza altına alınarak oluşturulmuş belgeye tutanak adı verilir. Bu makalede tutanak nasıl tutulur sorusunu yanıtlamaya çalışacağız.

Tutanak kelimesi yerine bazen aynı anlamı taşıyan zabıt, zabıtname ve mazbata kelimelerinin kullanıldığına rastlanmaktadır. Her resmi belgede olduğu gibi tutanak hazırlanırken de uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır.

Tutanak nasıl tutulur
Tutanak nasıl tutulur

 Tutanak nasıl hazırlanır

 • Tutanaklar, tarih ve saatle başlar, yine tarih ve saatle biter.
 • Tutanaklarda mümkünse 2 şahit (2 yoksa 1 de olur), tutanağı tutan kişi ve amirin imzalarıyla beraber 4 imza olmalıdır.
 • Tutanaklar kağıdı temiz olmalı, yazılarda silinti veya kazıntı olmamalıdır.
 • Tutanaklarda kağıdın sadece bir yüzüne yazı yazılır. Eğer birden fazla sayfaya yazılacaksa, üst tarafa sayfa numaraları yazılır. Her sayfası tutanağı tutan kişi veya kişilerce paraflanmalıdır.
 • Tutanaklar, aynı kalemle ve aynı kişi tarafında yazılmalıdır. Daktilo veya bilgisayarda da hazırlanabilir.
 • Tutanak kağıdının boş kalan kısımlarına sonradan yazı eklenmemesi için çizgi çekilebilir.
 • Tutanaklar 3 nüsha halinde düzenlenmeli, 3 nüshada da ıslak imzalar olmalıdır.
 • Tutanak tutulurken dikkat edilmesi gereken konulardan bazıları şunlardır;
 • Tutanakta bahsi geçen olay ya da durumun tespit edilme biçimi yazılmalıdır.
 • Olayın ya da işlemin gerçekleşme tarihi, olayın gerçekleştiği yere ait adres bilgisi, ilgililerin açık kimlik bilgileri, adres ve telefon bilgileri, imzaları eksiksiz olmalıdır.
 • Olaya ya da duruma ait tüm bilgiler; detaylı bir şekilde, akıcı bir üslupla imla kurallarına uyularak yazılmalıdır.

Tutanak çeşitleri

Hangi durumlarda tutanak tutulur  :

 • Yakalama Tutanağı ( Polis, asker vb. tarafından tutulur.)
 • Yangın Tutanağı
 • Üst Arama Tutanağı
 • Zaptetme Tutanağı
 • Suçüstü Tutanağı
 • Olay Tespit Tutanağı
 • Teslim Tesellüm Zabtı
 • Salıverme Tutanağı
 • Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi
 • Kimlik Tespit Tutanağı
 • Hastane Rapor Yazısı
 • Otopsi Tutanağı
 • Arama Tutanağı
 • Buluntu Eşya Tutanağı
 • Olay tutanağı

Tutanak örnekleri

Tutanak örneği, örnek tutanaklar,

Aşağıda bir öğretmen tarafından tanzim edilen olay tutanağı örneği görülmektedir;

OLAY TUTANAĞI

 

             10/10/2010 günü 11:00 – 11:20 saatleri arasında nöbet görevini yürüttüğüm Atatürk İlköğretim Okulu 2. katında, tuvaletlerin hemen önünde bir kargaşa farkedilmiş, 8. sınıf öğrencisi Zeki’ nin 7. sınıf öğrencisi Hasan’ ı darp edip kafasını duvara vurmasıyla Hasan bayılıp yere düşmüş ve alnında yaklaşık 10 cm lik bir yarık oluşmuştur. Hemen ilk müdahalesi yapılıp yakındaki sağlık ocağına sevkedilmesi sağlanmıştır.İşbu olay tutanağı tarafımdan olay yerinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 10/10/2015 saat 11:15

İmzalar

                Nöbetçi öğretmen                       Şahit                                  Şahit                                          Okul Müdürü

TUTANAK TUTMA İLKELERİ

 1. Tutanaklar, tarih ve saatle başlar, yine tarih ve saatle biter.
 2. Tutanaklar da mümkünse 2 şahit (2 yoksa 1 de olur), tutanağı tutan kişi ve amirin imzalarıyla beraber 4 imza olmalıdır.
 3.  Tutanaklar kâğıdı temiz olmalı, yazılarda silinti veya kazıntı olmamalıdır.
 4. Tutanaklarda kâğıdın sadece bir yüzüne yazı yazılır. Eğer birden fazla sayfaya yazılacaksa, üst tarafa sayfa numaraları yazılır. Her sayfası tutanağı tutan kişi veya kişilerce paraflanmalıdır.
 5. Tutanaklar, aynı kalemle ve aynı kişi tarafında yazılmalıdır. Daktilo veya bilgisayarda da hazırlanabilir.
 6. Tutanak kâğıdının boş kalan kısımlarına sonradan yazı eklenmemesi için çizgi çekilebilir.
 7. Tutanaklar 3 nüsha halinde düzenlenmeli, 3 nüshada da ıslak imzalar olmalıdır.

 

ÖRNEK OLAY TUTANAĞI 2

 

 OLAY  TUTANAĞI

 

İŞYERİNİN
Unvanı                      :
Faaliyet Konusu       :

İŞÇİNİN
Adı Soyadı               :
İşyeri no                   :
T.C Kimlik no          :
Bölümü                     :
Görevi                      :

OLAYIN KONUSU :

…../…./….. tarihinde ….. – …… saatleri arasında iş bu tutanaktaki olaya konu olan ………………………….sigorta sicil numaralı işçi  ……………………………………………… nın fabrikanın ………………………………………. yerinde/bölümünde……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..
olayını yapmıştır. Adı geçen işçinin işyeri ile imzaladığı iş sözleşmesinin ……. maddesine aykırı davranarak işyeri disiplinini ihlal etmiştir.
İş bu olay tespit tutanağı aşağıdaki imzası bulunan kişiler ve adı geçen işçi tarafından bir baskıya maruz kalmadan tanıklar huzurunda imzalanmıştır. ……/…./2015

VARDİYA AMİRİ                                               TANIKLAR                                                    İŞÇİ
Adı Soyadı                                           Adı Soyadı              Adı Soyadı                                 Adı Soyadı                                                                                                                                                                                           (İmzadan imtina etti)

 TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI ÖRNEĞİ

 

TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI

İŞYERİNİN

UNVANI                      :………………………………………………………………
ADRESİ                       :……………………………………………………………….
………………………………………………………………..

FAALİYET KONUSU :………………………………………………………………

TESLİM OLUNAN MALZEME
KODU                           :…………………………….
TANIMI                        :…………………………………………..
DİĞER BİLGİLER       :………………………………………………………………
………………………………………………………………..
TESLİM TARİHİ         :……/……./……….

Mülkiyeti…………………………………………………………………….. ye ait olan …………………………………………… malzeme …………………………………………‘e ……………………………ile birlikte çalışır durumda eksiksiz olarak teslim edilmiştir.

Garanti kapsamına girmeyen ve kullanıcı hatasından kaynaklanan arızaların tamirinden kendisinden sorumlu olduğu imza sahibine hatırlatılmıştır.

TESLİM EDEN
ADI SOYADI        :………………………………………………………….
T.C KİMLİK NO   :…………………………………………………………
GÖREVİ                :………………………………………………………….
İMZASI                  :…………………………….

Mülkiyeti……………………………………………………………………ye ait olan Yukarıda belirtilen malzemeyi çalışır durumda eksiksiz olarak teslim aldım.
Demirbaş olarak aldığım bu malzemeyi emeklilik,istifa veya görevden ayrılma gibi durumlarda eksiksiz ve çalışır durumda görevlilere teslim edeceğim.

TESLİM ALAN

ADI SOYADI     :…………………………………………………………….
T.C KİMLİK NO:…………………………………………………………….
GÖREVİ             :…………………………………………………………….
İMZASI              :…………………………………….

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME ZİMMET TUTANAĞI

Sayı     :  …..
İŞÇİNİN

Adı Soyadı                 :
İşyeri no                     :
T.C Kimlik no            :
Görevi                        :

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca işyerinde kullanılması gereken ve aşağıda karşısında imzam bulunan kişisel koruyucu malzemeleri sağlam ve eksiksiz durumda teslim aldım.
*Bu koruyucu malzemenin nerede ve ne zaman kullanacağımı,
*Kullanmadığım takdirde karşılaşabileceğim tehlikeleri,
*İşimle ilgili verilen bu malzemelerin bakımını yapılarak muhafaza edeceğimi,
*Kusurum nedeniyle malzemenin hasar görmesi durumunda derhal yenisini almak üzere yetkililere başvuracağımı ve kaybolması halinde rayiç bedelini ödeyeceğimi,
*Eskidikçe yenisi ile değiştirilmesini talep edeceğimi,
*Kullanmadığım takdirde ihtar edileceği,ikinci ihtarda 4857/25-II-ı bendi gereği iş sözleşmemin sona erdirileceği,
*İş sözleşmemin son bulması halinde bu malzemeleri teslim edeceğimi,
kabul ve taahhüt ederim …../…../……

KORUYUCU MALZEMENİN
Kodu             Cinsi                    Adedi              Miadı                   Teslim tarihi

TESLİM EDEN GÖREVLİ                                             TESLİM ALAN İŞÇİ
Adı Soyadı                                                                         Adı Soyadı

                          İZİN KARŞILIĞI TELAFİ ÇALIŞMASI MUTABAKAT  TUTANAĞI

Sayı: …….                                                                                                                TARİH: …../…../…..

4857 Sayılı İş Kanununun 64.maddesi uyarınca :
*Doğal afetler nedeniyle bir haftadan fazla süren süreler için işin durması,
*İşverenin yönetim anlayışına dayanarak ulusal bayram ve genel tatil günlerinden önce veya sonra işyerini tatil etmesi,
*İşyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması,
*İşçinin talebi üzerine kendisine izin verilmesi,
*Resmi makamlarca işyerinin tatil edilmesi,
vb. gibi hallede işverenin  telafi çalışması yaptırma hakkına sahip olarak bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerde çalışma sayılmayacağı taraflarca bilinmekte ve haftalık çalışma süresine ilaveten üç saatten fazla olmamak kaydıyla ve hafta tatil günleri yapılmamak kaydıyla işçi,telafi çalışması yapmayı kabul ve taahhüt eder.

İşçinin

Adı soyadı      :

İmzası             :

İşyeri no           Adı Soyadı           Telafi Çalışması toplamı      Yapılacak Aylar       İmza
———–      ———————    ——————————-    ———————   ————-

 İŞYERİNİ TERK TUTANAĞI ÖRNEKLERİ

İŞÇİNİN
  Adı Soyadı               :
İşyeri no                   :
T.C Kimlik no          :
Görevi                      :
Adresi                       :

Yukarıda işyeri pozisyonu ve açık bilgileri bulunan ……………………………………………..’nın ……/…../ …….
günü saat……..da işi bıraktığını ifade ederek, neden belirtmeksizin işi terk ettiği tespit edilmiştir. Adı geçen işçiye kendi isteği ile işi bırakması nedeniyle tazminat ödemesi yapılmayacağı, kanunen de böyle bir ödeme imkanının bulunmadığını ve bu durum karşısında işverenin maddi / manevi ve ihbar tazminatı talep etme hakkının bulunduğu kendisine söylenmiştir.
İş bu tutanak yukarıda bahse konu durumu belgelemek amacıyla olaya tanık olanların görgü ve bilgisi doğrultusunda okunarak tanıklarca imzalanmıştır. …../……/…….

TANIKLARIN
  Adı Soyadı                                                    Adı Soyadı
T.C Kimlik no                                               T.C Kimlik no
İmzası                                                            İmzası

Değerli personel departmanı:
işçilerden ………………………………..’ın  …./…./…. tarihinde sebepsiz olarak ‘’işi bırakıyorum’’ diyerek işyerini terk etmesi, istifa ederek ayrılmış sayılacağından 4857 Sayılı İş Kanununun 17. maddesine göre kendisinden ihbar tazminatı talebimiz saklı kalmak kaydıyla

Kayıtlardan düşülmesi işlemini gerçekleştirilmesi ricasıyla..

İŞVEREN veya vekili

İŞYERİNDE HAKSIZ EYLEM TUTANAĞI

İşyerimizde gündüz vardiyasında çalışan işçiler aralarında anlaşarak bugün saat ……..dan itibaren işlerini bırakmışlar ve işyerini terketmeyerek giriş ve çıkışa mani olmak suretiyle işyerini işgal etmişlerdir.
Olayın nedenini tespit etmek için bilgisine başvurduğumuz görgü tanıkları işçi…………………………….. ile vardiya amiri……………………………………… nin beyanlarından olayı başlatan(ların) çalışanlarımız(dan) …… …………………………………………. ve ………………………………………….. oldukları ve işçilerin bir bölümünün bir takım haksız ve yersiz isteklerini işverene kabul ettirebilmek için işlerini bıraktıkları anlaşılmıştır.
Şu an ………………………………. bölümü ve……………………………bölümünde bütün makineler durdurulmuş durumdadır.İşlerini terk ederek bahçede toplanmak suretiyle kanunsuz eyleme iştirak eden bütün işçilerin adları,kısım amirleri tarafından tespit edilerek tutanağa eklenmiştir.
Olayın görgü ve bilgi şahitleri olarak olay yerinde tanzim edilen iş bu tutanak hep birlikte okunarak saat…..da imzalanmıştır…../…../……

İŞLETME MÜDÜRÜ                          VARDİYA AMİRİ                      TANIK                      TANIK

 

EK:İsim listesi

İLİŞİK  KESME  TUTANAĞI ÖRNEĞİ

 

İŞYERİNİN
  Unvanı                      :
Faaliyet konusu        :
Adresi                       :

ÇALIŞANIN
Adı Soyadı               :
İşyeri no                   :
T.C Kimlik no          :
Bölümü                     :
Görevi                      :
İşe başlama tarihi      :
İşten ayrılış tarihi      :
Ayrılış sebebi            :

Zimmetli Malzeme iadeleri

1-
2-
3-
4-

Bölüm yetkilisi                        Vardiya Amiri               Ambar görevlisi
Adı Soyadı                               Adı Soyadı                      Adı Soyadı
İmza                                          İmza                                İmza

İŞVEREN veya vekili  Onayı

 

Yukarıda bulunan download butonuna basarak birçok örnek tutanağı bilgisayarınıza indirebiliriniz.

3 YORUMLAR

 1. ben öğretmenim ilk yılım okulumuz taşıma kapsamına alındı taşımalı öğrencilerim var ama veliler göndermiyor tutanak hazırlamam gerekiyor nasıl hazırlamam gerek yardımcı olurmusunuz

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazın
Adınız

- Advertisment -

Popüler Yazılar

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv Nasıl Hazırlanır? Cv nasıl hazırlanır? Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Cv özellikleri nelerdir? Cv nedir, ne işe yarar? Gelişmiş ülkelerde iş başvurularında kullanılan yöntemleri...

Ptt Personel Alımı

Ptt Personel Alımı PTT personel alımı yapacak mı? Ptt kurumlarında idari hizmetlerde çalıştırılmak üzere yapılan alımların sıklaştırıldığını görüyoruz. Devletin kamuya personel alımları ihtiyaç dahilince azalma...

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği Denetimli serbestlik dilekçesi örneği nasıl yazılır? Denetimli serbestlik dilekçesi nedir ne işe yarar?  Denetimli serbestlik, Cezaevi'nde yatmakta olan vatandaşlarımız için bir...

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri İdari para cezası itiraz dilekçeleri nasıl yazılır? İdari para cezası itiraz gibi bir durumla karşılaştığın zaman kesilen tutarı karşı itiraz etme...