Ana Sayfa Mahkeme dava Radar Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Radar Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Radar Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

       Radar cezasına itiraz işlemlerine Büyükşehirler de bulunan Trafik Mahkemeleri’ne yapılıyor Ankara da Sıhhiye deki adliye binasında trafik mahkemesi bulunmakta, diğer illerde ise trafik mahkemesi olmadığı için bu tür itirazlara görevlendirilen nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi bakar. Posta yolu ile yada postacı tebliğatı ile adresine ulaşan cezalar tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz açıktır. Radar Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği indir.

radar cezasına itiraz dilekçesi

ÖRNEK DİLEKÇE

KADİRLİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

Gönderilmek Üzere

OSMANİYE SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

İtiraz Eden                                                       : Adı soyadı (TC No:…………..)A Mah. b Cad. 12508 Sk. No:1 İST.

İtiraza Konu Tutanağın Tanzim Tarihi        : …..09.2014

İtiraza Konu Tutanağın Tebellüğ Tarihi      : …….10.2014

İtiraz Konusu                                                   : ………. Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin …..09.2014 tarih ……… seri, ………………. sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağının(Ek-1) ve yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALAR                                                  :

1- …………… tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu`nun 51/2-b maddesi hükmüne istinaden “Hız sınırlarını %30’dan fazla aşmak” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte  sunulu …..09.2014 tarihli, toplam 356,00 TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, ………10.2014 tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Trafik ceza tutanağında gerekçe gösterilen 51/2-b maddesine göre bahse konu cezanın suçun işlendiği tarihte aracı kullanan araç sürücüsüne kesilmesi gerekirken, idari makamlarca bu kural ihlal edilerek araç sürücüsü yerine adıma kayıtlı aracımın tescil plakasına ceza kesilerek kural ihlali yapılmıştır.

3- Trafik cezasının yazıldığı muhit tutanakta “Devlet Bahçeli Bulvarı Tuğra Halı Saha Civarı” olarak belirtilmiş olup bu bulvar Kadirli ilçesinin Osmaniye tarafından şehre giriş bölümünde bulunmaktadır. Bu bulvarda şehir girişinden itibaren yol orta bölümde yapılan refüjlerle ikiye ayrılmış olup çift yönlü gidiş geliş şeklinde düzenlenmiştir. Ancak, bulvar girişlerinde ise bulvar boyunca sürücülerin uyması gereken hız sınırları konusunda trafik levhaları yardımıyla herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı gibi, bulvarın orta refüjle ayrılarak çift yönlü gidiş geliş şeklinde düzenlenmesi hız sınırları konusunda sürücülerin hataya düşmesine sebebiyet vermektedir. İdari birimlerce hız sınırları konusunda trafik levhaları yardımıyla gerekli düzenlemeler yapılmadığından bahse konu cezanın iptali gerekmektedir.

Ayrıca cezanın yazıldığı muhitte radar aracıyla gerekli kontrollerin yapıldığına dair sürücüleri uyaracak türden herhangi bir uyarı levhası da bulunmamaktadır. Dolayısıyla ceza tutanağını tanzim eden idari birim gerekli işaret ve uyarı levhalarını sürücülerin göreceği şekilde karayolu üzerinde yerleştirmeden adeta radar aracını gizleyerek sürücüleri tuzağa düşürmek istercesine hareket edip sürücülerin bu tuzağa düşmesine sebebiyet vermiştir. Yol üzerindeki işaretlemeler kasıtlı olarak yapılmamıştır.

Konuya ilişkin olarak Alaşehir Sulh Ceza Mahkemesinin 05/07/2013 tarihli ve 2013/493 değişik iş sayılı emsal kararında “Muteriz hakkında hız ihlali sebebiyle idari para cezası verildiği, ancak radar kontrolü yapılan yerde radar işaretinin bulunmadığı, gerekli yasal uyarılar usulüne uygun bir şekilde yapılmadan kesilen para cezalarının hukuki mesnedinin bulunmayacağı gözetilerek yapılan itirazın haklı olduğu kanaatine varılarak, usul ve yasaya aykırı idari yaptırım kararının 5326 sayılı yasanın 28/8-b fıkrası uyarınca kaldırılmasına dair aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.” şeklindeki gerekçeyle başvuru haklı bulunarak idari para cezası tutanağının iptaline karar verilmiştir.

Radar Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Konuya ilişkin olarak YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ’nin 08.07.2014 tarih ve 2014/2954E, 2014/14281K nolu EMSAL kararında (Ek-2); “3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmüyle “Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek” görevi İçişleri Bakanlığına tevdi edilmiştir. Aynı Kanunun 33 üncü maddesi hükmüyle de İçişleri Bakanlığı kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri; tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemek” ile görevli ve yetkili kılınmıştır.
Radar Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği
İçişleri Bakanlığının bu “düzenleme görev ve yetkisi” dahilinde, Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge hazırlanarak 31.10.2011 tarihli Bakan onayıyla yürürlüğe konulmuştur. “Trafik denetimlerinde; denetim öncesi, denetim anı ve sonrasında, trafik kazalarında ise; kaza mahalline intikal ve sonrasında yapılacak iş ve işlemlerin usul ve esasları ile trafiği yönetme ve düzenleme hareketlerini belirlemek” amacıyla çıkarılmıştır. Radar Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Yönergenin;
Radarla hız denetiminde dikkat edilecek hususlar” başlıklı 34. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde şu kurala yer verilmiştir ,
“Sabit denetim yapılması durumunda radar aracı, karayolunun her iki yönünden kolayca görülebilecek ve trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde konuşlandırılır.” 
Radar Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi” başlıklı 47 nci maddesi aynen aşağıdaki şekildedir:

“(1)Trafik kurallarına uyma düzeyini arttırmak, trafik güvenliğini sağlamak ve yol kullanıcılarını bilgilendirip, bilinçlendirmek amacıyla, denetimin karayolunun hangi kesimlerinde, hangi sürelerde yapılacağı ve hangi konularda yoğunlaştırılacağı ve bunlarla ilgili risk bilgileri, neden-sonuç ilişkileri ve denetim sonuçlarının açıklanmasında ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarından azami ölçüde faydalanılır.”

Görüldüğü gibi İçişleri Bakanlığı bu Yönerge hükmüyle “trafik kurallarına uyma düzeyini arttırmak, trafik güvenliğini sağlamak ve yol kullanıcılarını bilgilendirip, bilinçlendirmek” amacıyla trafik denetimlerinin;


– Karayolunun hangi kesimlerinde ve hangi sürelerde yapılacağı,

– Hangi konularda yoğunlaştırılacağı,

Radar Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği
Hususlarında ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarından azami ölçüde faydalanılmasını öngörmüştür.

Böylece, İçişleri Bakanlığı tarafından tesis edilmiş olan bir düzenleyici idari işlemle “trafik denetimlerinin karayolunun hangi kesimlerinde, hangi sürelerde yapılacağı ve hangi konularda yoğunlaştırılacağı hususlarında ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarından da azami ölçüde faydalanılmak suretiyle yol kullanıcılarının (özellikle sürücülerin) bilgilendirilmesine” ilişkin bir düzenleme ihdas ettiği görülmektedir.

Sözü edilen bu düzenlemelerin, Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesinin Bakan Temsilcileri toplantısında kabul ettiği yukarıda gün ve sayısı yazılı “iyi idare konusundaki” tavsiye kararının 10. maddesinin 1. ve 2. fıkra hükümlerine uygun bulunmaktadır.

Yönergenin 3152 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükmüne göre İçişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları olan ve mahsus kanunları uyarınca da bu Bakanlığın sevk ve idaresi altında bulunan genel kolluk kuvvetleri içinde yer alan trafik zabıtasını bağladığı da tartışmasızdır.

Bu açıklamalar ışığında somut olayın değerlendirilmesine gelince:
Yönergenin 34/1-ç ve 47 nci maddesi hükümleri karşısındaradarla hız denetiminin karayolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapılacağı” hususunda yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi gerektiği kabul edilmelidir. Bu husus aynı zamanda Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesinin Bakan Temsilcileri tarafından kabul edilen tavsiye kararının iyi idare ilkelerinden olarak kabul edilen “açıklık ve uygun araçlarla haberdar etme” ilkelerinin de bir gereğidir.

Yönergenin 47 nci maddesi hükmüne göre, idare bu bilgilendirme faaliyetinde “ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarından” azami ölçüde faydalanacaktır. İdarenin “yol kullanıcılarını her koşulda bilgilendirmek” ile yükümlü tutulduğu, bu amaçla “ulusal ve yerel medya ile diğer iletişim araçlarında da azami ölçüde yararlanma cihetine gidebileceği sonucuna varılması gerekmektedir. İdare öncelikle kendi mutat vasıta ve yöntemleriyle bilgilendirme yapacaktır. Zira “karayolundan yararlananlara, yol, trafik durumu ve yakın çevre ile ilgili gerekli bilgileri vermek, yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek suretiyle trafik düzen ve güvenliğini sağlamak amacına yönelik olarak karayollarında uygulanacak trafik işaretlerinin, standart, anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esaslar”, 19.06.1985 tarihli ve 18789 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Dolayısıyla, Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönergenin 47 nci kapsamındaki bilgilendirmenin, bu Yönetmelikteki usul ve esaslara göre konulacak “trafik işaret levhaları” ile yapılması gerekmektedir. Bu yöntem dışında gerekiyorsa medya ve diğer iletişim araçlarından da yararlanacaktır. Dolayısıyla, BAHSE KONU YÖNERGE HÜKMÜ UYARINCA, “RADARLA HIZ DENETİMİNİN KARAYOLUNUN HANGİ KESİMİNDE VE HANGİ SÜRELERDE YAPILACAĞI” KONULARINDA SÜRÜCÜLERİN, HER ŞEYDEN ÖNCE TRAFİK İŞARET LEVHALARIYLA BİLGİLENDİRİLMESİ ZORUNLUDUR. 
Radar Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği
Öncelikle kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken trafik denetimlerini, YOL KULLANICILARINA CEZA VERMEK AMACIYLA BİLGİLENDİRME YAPMADAN KURAL İHLALİ YAPMASINI BEKLEMEK, TRAFİK KURALLARININ KONULUŞ AMACINA UYGUN OLMADIĞI GİBİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE TUZAK KURULMASI ANLAMINA GELECEKTİR Kİ bu durum, çağdaş hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz ve kabul edilemez.
” denilmektedir.

4- Konuya İlişkin olarak OSMANİYE SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NİN 02.10.2014 tarih ve 2014/90K nolu EMSAL kararında(Ek-3) Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 08.07.2014 tarih ve 2014/2954E, 2014/14281K nolu kararına atıfta bulunarak bahse konu trafik cezasını iptal etmiştir.

5- Bahse konu tutanak gıyabımda düzenlenmiş olup, haksız ve hukuki mesnetten yoksundur. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır.

İdari yaptırım kararına ilişkin tutanakta bulunması gereken hususlar, Kabahatler Kanununun 25. maddesinin (a) fıkrasında “Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi” olarak belirtilmiştir. Ekte sunduğumuz tutanakta aracı işletenin kimlik bilgileri ve adresine rastlanmamıştır.

Yine iş bu ceza tutanağı cezaların şahsiliği açısından değerlendirildiğinde de hukuka aykırılık teşkil etmektedir. İlgili ceza tutanağından anlaşılacağı üzere tutanak üzerinde müvekkile ait bir imza veya imzadan imtina ettiğine dair bir şerh bulunmamakta, aracın ceza tutanağına konu olay ve tarihte müvekkil tarafından idare edildiğini belirten hiçbir yasal dayanak da bulunmamaktadır.

İtirazımız ile benzerlik arz eden Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi Müteferrik 2010/388 sayılı EMSAL kararında: “Tutanak itiraz edenin yüzüne karşı düzenlenmemiştir. İtiraz eden ile aracı kullananın ve kuralı ihlal edenin aynı kişi olduğu tespit edilememiştir. Anayasanın 38/7, TCK’nın 20/1 maddesine göre ceza sorumluluğu şahsidir, başkasının eyleminden kimse sorumlu tutulamaz denilerek hukuka aykırı bulunan trafik cezası tutanağı, 5326 sayılı yasanın 28/8-b maddesi gereğince İPTAL edilmiştir.

Radar Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği
SONUÇ VE TALEP    : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz ve dosyadan da re’sen bulunacak nedenlerle; …………… Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin ……..09.2014 tarih …… seri, ………… sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağının ve yazılı para cezasının iptaline, tüm yargılama harç ve giderlerinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ………../……./2015

                                                                                                                     ADI SOYADI      

Ekler :

1- ………… Trafik Denetleme Büro Amirliği’nin 30.09.2014 tarih …… seri, ……… sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağı fotokopisi.

2- Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 08.07.2014 tarih ve 2014/2954E, 2014/14281K nolu emsal kararı

3- Osmaniye Sulh Ceza Hakimliği’nin 02.10.2014 tarih ve 2014/90K nolu kararı

4- Tebliğ belgesi

Radar cezasına itiraz etmeniz için hazırlanan evrakları buraya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

26 YORUMLAR

 1. Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge’nin
  34. madde 1. fıkra ç bendinde ve
  47. maddesinde değişiklik yapmışlar. Yapılan değişiklikle bu maddelerden sonuç çıkarmak mümkün görünmüyor. Haksız mıyım?
  Fotoğraf ya da video kaydı yoksa itiraz edebiliriz. Bu noktada bir sonuç alınabilir gibi geliyor bana. Sadece bu husus dikkate alınarak iptal kararı çıkması mümkün müdür?

 2. Sevgili araba kontrol yakalama kovalama polisleri trafikcilrr sizlerin yapmis olfuginuz cok ustun gorevletiniz icin sizi tebrik ediyorum.ben 1 ay icinde 3 radar cezasi yedin nedeni eski bir clio 1999 aracim olmasi yaptigi en fazla120 km ama adresr gonderilen cezalardac180 km hiz bu arac ferrarimi ben hayatinda bu aracin gide bilecegi enfazla 130 dur motor parcslanir ama kahraman pilislerimiz bunu gormysler bende cezalari odedim hatta biri beni telefonla gorusurjen ceza yazmis gondermis ama ne polismis ama neyse simdi soruyom benim itiraz hakkim varmi yoksa pilis duyup yine ceza kesermi

 3. ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN VATANDAŞA ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUNDA SÖYLEYİN KARDEŞLERİM 472TL BİR 176TL BİR 92TL BİR RADAR TRAFİK CEZASI T.C KİMLİK ÜZERİNDEN YOLLANIR MI HAK MIDIR HELAL MİDİR NASIL ÖDENİR BU KADAR PARA YAZIKLAR OLSUN HARAM OLSUN.

 4. Radarlar şu anda sadece ceza yazmak amaçlı.İnsanların canını korumak hikaye.Kocaman yol’a 50km hız sınırı levhası koyup insanlara ceza yazmak tuzakçılıktır.Bölünmüş yol’a 70km hız sınırı levhası koyup eve ceza göndermek de tuzakçılıktır.Kim diyorsaki bizim can güvenliğimiz için, kendini kandırır.

 5. arkadaşlar Osmaniye ilçesinde bi radar cezası yedim 56 km hızla ve oraya gidip bi daha baktım şehir girişi ve çıkışında 70 km tabela var nasıl oluyoda burda 56 km hızla ceza yiyorum hala anlamadım bunu için itiraz dilek si yaza biliyomuyum ve nasıl yazarım

 6. Banada merzifonda radar cezasi geldi 1.5 dakka arayla 2 tane 199×2 bunlari odeyip yukarida yazan dilekceyle bas vursam kazandigim takdirde param geri yatarmi
  Dilekce ornegi icinde tskler elinize saglik

 7. zonguldakdan istanbula arabamızla gidelim dedik düzcede 199 tl radar cezası yedik,vay be araba istanbula okadar yakıt yakmıyo,
  içimden çok şey dedim ,radar koyup benimi koruyolar ,maliyenin kasasınımı ,eh deyecek yok

 8. 34 pm 5205 plakalı aracı reno fulyans marka aracı kullanıyorum hız yapan birisi degilim kemer kriş yolunda giderken hız sınırı 50 km imiş bu yolda 50 km ile traktör gitmez , yolda radar varmış radar ikaz levhası yoktu yeterli levha yoktu 309 tl ındirimli trafik cezası yatırdim içim yanıyor
  bora kucuktezcan

 9. Öncelikle dilekçe için teşekkür ederim. Ben cezaları 28.8.2016 tarihinde 4 adet 1009,00 tl olarak yemişim internette araştırdım bu şerefsizlerin suç işlediklerini zannediyorum, şöyleki; sitesinde buradaki hız limitleri 27.06.2016 tarihinde binek otolarda 82 km ye yükseltilmesine ragmen bu ceza kesme yetkisini kötüye kullanan bu parelel çete bize gene 50 km hız limitinden ceza yazmışlar. Ben sizin örnek dilekçenize bu konuyu ekleyerek itiraz yazdım. Kararı tarafsızlıgını koruyup korumadıgını görecegim yüce adalete havalettim. SAYGILAR.

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazın
Adınız

- Advertisment -

Popüler Yazılar

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv Nasıl Hazırlanır? Cv nasıl hazırlanır? Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Cv özellikleri nelerdir? Cv nedir, ne işe yarar? Gelişmiş ülkelerde iş başvurularında kullanılan yöntemleri...

Ptt Personel Alımı

Ptt Personel Alımı PTT personel alımı yapacak mı? Ptt kurumlarında idari hizmetlerde çalıştırılmak üzere yapılan alımların sıklaştırıldığını görüyoruz. Devletin kamuya personel alımları ihtiyaç dahilince azalma...

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği Denetimli serbestlik dilekçesi örneği nasıl yazılır? Denetimli serbestlik dilekçesi nedir ne işe yarar?  Denetimli serbestlik, Cezaevi'nde yatmakta olan vatandaşlarımız için bir...

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri İdari para cezası itiraz dilekçeleri nasıl yazılır? İdari para cezası itiraz gibi bir durumla karşılaştığın zaman kesilen tutarı karşı itiraz etme...