Ana Sayfa Cezaevi Cezaevi dış güvenlik yasası son durum

Cezaevi dış güvenlik yasası son durum

Cezaevi dış güvenlik yasası son durum

TBMM Genel Kurulu’nda, cezaevlerinin dış güvenliğinin jandarmadan Adalet Bakanlığı personeline 5 yıl içinde devredilmesini öngören kanun tasarısının birinci bölümü içindeki maddeler kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, gündem dışı konuşmaların ardından, görüşmeleri yarım kalan Ceza İnfaz Kurumları Hizmetleri Kanunu Tasarısı’na geçildi. Görüşmeler, Tasarı’nın 13. maddesinden başladı.

DIŞ VE İÇ GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIKLARI KURULACAK

Cezaevleri dış güvenlik yasa tasarısı ne oldu
Cezaevleri dış güvenlik yasa tasarısı ne oldu

Kabul edilen 19 maddesine göre, güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinden kurum müdürü sorumlu olacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde İç Güvenlik Daire Başkanlığı ile Dış Güvenlik Daire Başkanlığı kurulacak. İç güvenlik görevlileri, cezaevlerinin iç güvenlik hizmetini yerine getirmek, açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinden kapalı kurumlara tutuklu ve hükümlü nakletmek, cezaevlerinde arama yapmakla görevli olacak.

DIŞ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ…

Dış güvenlik görevlileri, dış güvenliğin yanı sıra talep edilmesi halinde açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinden kapalı ceza infaz kurumlarına tutuklu ve hükümlü nakledecek, nakil araçlarıyla sağlık kurum ve kuruluşlarında hükümlü ve tutukluların kalması için tahsis edilen yerlerle diğer ilgili yerlerde arama ve kontrol yapabilecek, iç güvenlik görevlilerinin yetersiz kaldığı, doğal afet, yangın, isyan, firar, firara teşebbüs, kurumlarda asayiş ve düzeni önemli ölçüde bozan yaygın direniş ve şiddet hareketleri, silahlı çatışma veya benzeri ciddi tehlike yaratan hallerde iç güvenliği sağlayacak.  Cezaevi dış güvenlik yasası son durum

Dış güvenlik görevlileri, hükümlü ve tutukluların sevk, nakil ve duruşmaları sırasında veya bulundukları yerde meydana gelen olaylarda yakalama yapabilecek, gerekli hallerde kurum içerisindeki aramalara katılacak, kuruma girişlerde ve gerektiğinde çıkışlarda arama yapacak, adli yargı mahkemelerince tutuklanan ve askeri cezaevinde bulunan asker kişilerin duruşmalara veya sivil ceza infaz kurumlarına sevk ve nakil işlemlerini de gerçekleştirecek. Cezaevi dış güvenlik yasası son durum

İÇ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

İç güvenlik görevlileri, cezaevi müdürü tarafından, geçici olarak dış güvenlik hizmetlerinde görevlendirilebilecek. Bu görevliler, dış güvenlik görevlisinin hak ve yetkilerine sahip olacak.

Cezaevi dış güvenlik yasası son durum

Güvenlik görevlileri, kanunlarla verilen görevleri yaparken; isyan, direniş, firar, firara teşebbüs veya asayişi bozan benzeri olayların ortaya çıkması halinde, bu olayların önlenmesi, saldırının veya saldırıda bulunanların etkisiz hale getirilmesi, direnişin sona erdirilmesi amacıyla veya kanuna uygun bir emrin ifası sırasında aktif veya pasif direniş gösterilmesi halinde zor kullanmaya yetkili olacak.

ZOR KULLANMA YETKİSİ

Zor kullanmadan önce, ilgililere asayişi bozan tutum ve davranışlarına ya da direnmeye devam etmeleri halinde zor kullanılacağı uyarısı yapılacak. Asayişi bozan olayların veya direnmenin niteliği, kapsam ve derecesi göz önünde bulundurularak uyarı yapılmadan da zor kullanılabilecek.

Güvenlik görevlileri acil hallerde, kullanacağı araç ve gereç ile zor kullanmanın derecesini kendisi takdir edecek. Diğer hallerde kurum müdürünün, yokluğunda kurumda bulunan en üst amirin talimatı doğrultusunda hareket edilecek. Cezaevi dış güvenlik yasası son durum

Güvenlik görevlileri kendilerine, kuruma, kurumların toplu olarak bulunduğu kampüslerle eklentilerine, nakil aracına, hükümlü ve tutuklulara veya hükümlü ve tutuklular tarafından diğer kişilere yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın Türk Ceza Kanunu’­nun meşru savunma ve zorunluluk hallerine ilişkin hükümleri çerçevesinde savunmada bulunacak.

Sevk ve nakiller sırasında hükümlü ve tutuklulara kelepçe takılması da dahil her türlü tedbir alınacak.

SİLAH TAŞIMA YETKİSİ

Güvenlik görevlileri, ateşli silah bulundurabilecek veya taşıyabilecek. Dış güvenlik görevlilerine bedeli karşılığında zati demirbaş silah verilecek.

Güvenlik görevlileri kanunen yetkili kılındıkları haller dışında kurum içine silahla giremeyecek. Müdahale biriminde görevli olanlarla dış güvenlik görevlileri, silahla müdahaleyi gerektiren durumlarda cezaevi içine silahla girebilecek.

Güvenlik görevlileri şu hallerde silah kullanabilecek: 

– Meşru savunma hakkının kullanılması,

– Bedeni kuvvet veya maddi güç kullanarak etkisiz hale getiremediği asayişi bozan bir olay veya direniş karşısında, bu olayın önlenmesi ya da direnişin sona erdirilmesi,  Cezaevi dış güvenlik yasası son durum.

– Hükümlü ve tutuklunun cezaevinden veya nakil ve sevk sırasında kaçmaya kalkışması ya da bu maksatla saldırıda bulunması,

– Korumakla görevli oldukları kurum, yer, tesis, araç ve silaha karşı saldırıda bulunulması veya kendisine teslim edilmiş kişilerin kaçırılmaya kalkışılması, bunlara karşı vuku bulacak saldırıyı başka türlü savuşturma imkanının bulunmaması,

– Saldırı veya karşı koymaya elverişli silah, alet veya eşyaların teslimi istendiği halde, verilmeyerek direnişte bulunulması veya teslim edilmiş silah, alet veya eşyaların tekrar alınmasına teşebbüs edilmesi,

– Kurumlarda kavga, kargaşa, direnme veya isyan çıkması.

Cezaevi dış güvenlik yasası son durum

SİLAHLI MÜDAHALE

İç güvenlik görevlileri hiçbir şekilde cezaevi içerisinde ateşli silah bulunduramayacak, taşıyamayacak ve kullanamayacak.

Ateşli silahla müdahaleyi gerektiren durumlarda, kuruma silahla girilmesine, kurumun en üst amirinin talebi üzerine, Genel Müdürlük görüşü alınarak, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından karar verilebilecek.

Ateş etmek, silah kullanmada son çare olacak. Ateşli silah kullanmadan önce, olayın ve durumun özellikleri göz önünde bulundurularak, savunmaya ilişkin aletlerle önleyici ve etkisiz duruma getirici yöntem ve araçların kullanılmasına öncelik verilecek. Sonuç elde edilemezse ateşli silah kullanılabilecek.

Ateşli silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde uyarıda bulunulacak. Kişinin uyarıyı dikkate almayarak, eylemine devam etmesi halinde, önce uyarı ateşi edilecek. Uyarı ateşine rağmen eyleme son verilmemesi halinde, kişinin yakalanmasını sağlayacak ölçü ve oranda ateşli silah kullanılabilecek.

Dış güvenlik görevlileri, görevleri sırasında kendilerine, korumakla sorumlu olduğu kuruma ve eklentilerine, nakil araçlarına, hükümlü veya tutuklulara veya diğer kişilere karşı silahlı saldırıya teşebbüs edilmesi halinde, saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçü ve oranda duraksamadan ateşli silah kullanabilecek.

Cezaevi dış güvenlik yasası son durum

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARI

Güvenlik görevlilerinin, görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmayacak. Güvenlik görevlilerinin veya kolluk kuvvetlerinin kuvvet kullanarak müdahale ettiği durumlarda, müdahalede görev alan personelin kimlik bilgileri gizli tutulacak.

Güvenlik görevlileri, kanunlarla verilen görevleri kolluk kuvvetleri ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde yerine getirecek. Doğal afet, yangın, isyan, firar, firara teşebbüs, kurumlarda asayiş ve düzeni önemli ölçüde bozan yaygın direniş ve şiddet hareketleri, silahlı çatışma veya benzeri ciddi tehlike yaratan hallerde, kurum iç ve dış güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması durumunda yapılması gerekenler, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yazılı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, daha sonra yazılı hale getirilmek üzere sözlü olarak mahallin en büyük mülki amirine iletilecek. Bu talepler mahallin en büyük mülki amirinin talimatıyla kolluk kuvvetleriyle diğer kamu kuruluşları tarafından gecikmeksizin yerine getirilecek.

Kolluk kuvvetleri, kurumlarda güvenliğin sağlanmasında ya da asayiş veya düzenin yeniden tesis edilmesi hususunda kendi mevzuatındaki yetkileri kullanacak.

Güvenlik görevlileriyle kolluk kuvvetlerinin kuvvet kullanarak müdahale ettiği durumlarda; işbirliği ve koordinasyon ile olayları sona erdirmek veya direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla görevlendirilecek personel, kullanılacak araç ve gereç ile zor kullanmanın derecesi Cumhuriyet başsavcısı tarafından takdir edilecek.

Kurumların güvenlik hizmetlerinde kullanılacak silah, mühimmat, teçhizat, diğer araç ve gereçler ile köpekler, Bakanlık tarafından temin edilecek.

Cezaevi dış güvenlik yasası son durum

“GARDİYANLARIN ADI DEĞİŞTİ SORUNLARI DEĞİŞMEDİ”

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, cezaevlerinde mahkumların, yakınlarının ve personelin mağduriyetine tanık olduklarını belirterek, gardiyanların adının değiştiğini ancak sorunlarının hiç değişmediğini söyledi. “Onların yeni sıfata değil, yeni statüye ve sorunlarının çözümüne ihtiyaçları var” diyen Özel, cezaevlerinde çalışanların yıpranma payı olmadığını, herkesin tatil yaptığı zamanlarda çalışmalarına rağmen fazla mesai almadıklarını, emeklilikte maaşlarının düştüğünü kaydetti.

17 madde görüimelerinde söz alan Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan şöyle konuştu: “Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 17’nci madde, dış güvenlik infaz memurlarına verildikten sonra birden mevcut 42 bin-45 bin arası olan infaz koruma sayısı 80 bine çıkacak. Yani 80 bin yeni infaz memuru olacak.

Peki, bu infaz memurlarının sorunları, beklentileri… Jandarma daha önce dışarıda görev yaparken silah tazminatı alıyordu, mesai olayı vardı, tatil günlerini kullanıyordu yani daha başka, dışarıda polis güvenliği durumlarında alınan haklar, ek zamlar, tazminatlar söz konusu. Burada dış güvenliği teslim ettiğiniz zaman -adliyeye gidiş geliş dâhil- tamamen silahlı, adliyenin, Adalet Bakanlığının adli kolluğuna bağlı, adli kollukla beraber bir yeni silahlı güç oluşacak; sayı da 80 bin civarında olacak.

Şimdi, bu silahları alacaksınız. Diyorsunuz ki: “Bu silahların tedariki için, araç gereç için İçişleri Bakanlığından görüş alacağız. Ayrıca, iç güvenlikle ilgili kullanılacak köpekler de Bakanlık tarafından temin edilir.” Yani, biliyorsunuz, burada güvenlikle ilgili genelde bu tür görevlerde kullanılıyor.

80 bin infaz memuru şimdi bekliyor. Ne olacak, Meclis neyi görüşecek? Meclis hiçbir şeyi görüşmüyor kardeşim, hikâye görüşüyoruz. Bu kanun geçecek, 4 bürokrat oturacak, yönetmeliği çalışacak. Ondan sonra “Milletin iradesi.” diyoruz, ne iradesi? Yıpranan, yirmi dört saatten fazla mesai yapan infaz memurunun oradaki özlük haklarını mı burada konuşuyoruz; bu Meclis mi karar altına alıyor ek ödemelerini, fazla mesai ücretlerini, bayram tatillerindeki çalışmalarını? Yani, şimdi düşünsenize, cezaevinde yatanlar zaten stres içinde, sıkıntı içinde. Bir de onların başındaki görevlilerin şartlarını düzenlemediğiniz zaman, eğitimini vermediğiniz zaman, maaşını vermediğiniz zaman, imkânını vermediğiniz zaman bu görevliler ile içeride sıkıntı içinde olanlar, iki sıkıntılı, görevli ve içeridekilerle nasıl insan haklarını, bir düzeni sağlarsınız? Sağlayamazsınız. “E, burada yönetmelikle yapacağız.” Niye kardeşim yönetmelikle yapıyorsunuz? Jandarmanın kanunu bu Meclisten geçmiyor mu? Bakın, Emniyet Kanunu’nu görüşüyoruz güvenlik paketinde, geçmiyor mu? 80 bin infaz koruma memurundan bahsediyoruz arkadaşlar, kadroları var, tek tek sayılmış burada.

Bu infaz koruma memurlarının bütün görevi sadece üzerlerindeki üniforma değildir. En temel insan haklarından bilmem neye kadar, eğitimlerinden sağlıklarına, sağlıklarından maaşlarına, maaşlarından güvenliklerine… Şimdi, bunların hepsi ucuz kirada mecburen oturmuyor mu, bu maaşla gidip nerede oturacak? Lojmanı yok. Yüksek güvenlikli cezaevinin infaz koruma memurunu siz mafyaya karşı, suç örgütlerine karşı nasıl koruyacaksınız? Varoşta bir gecekondu kiralayacak, suç oranlarına göre de farklı kesimlerden gelenlerin genellikle hâkim oldukları alanlar, bu infaz koruma memuru bu tehlike karşısında kaldığı zaman nasıl korunacak? Bırak korunmasını, mesaisini, ücretini, özlük haklarını, eğitimini…

Yani, bir kere jandarmada, mesela astsubaylar, subaylar belli bir eğitimden geçiyor, bir okuldan, bir eğitimden geçiyor. Yani, bunu da yönetmelikle mi yapacak Bakanlık? Adaletin temeli budur arkadaşlar. İnfaz koruma memurları adalet istiyor, adalet. İnfaz koruma memurlarının, oradaki 159 bin tutuklu ve hükümlünün başında görev yapanların huzuru olmadığı zaman içeridekilerin de huzuru olmuyor. Kötü muamele, bilmem ne, şu, bu, falan, filan, her şey konuşuluyor ama buradaki özlük hakları konuşulmuyor. Cezaevinde çatışmalar oluyor, sıkıntılar oluyor, bilmem neler oluyor, gelin bunu yönetmeliğe bırakmayın, kanunla Mecliste konuşun arkadaşlar, öyle gizli kapaklı bir şey olmaz, yanlış yapıyorsunuz, yönetmelik işi değil, kanun işidir bu iş; bunu hatırlatıyorum.”

CEVAP VER

Yorumunuzu Yazın
Adınız

- Advertisment -

Popüler Yazılar

Cv Nasıl Hazırlanır?

Cv Nasıl Hazırlanır? Cv nasıl hazırlanır? Cv hazırlarken nelere dikkat edilmelidir? Cv özellikleri nelerdir? Cv nedir, ne işe yarar? Gelişmiş ülkelerde iş başvurularında kullanılan yöntemleri...

Ptt Personel Alımı

Ptt Personel Alımı PTT personel alımı yapacak mı? Ptt kurumlarında idari hizmetlerde çalıştırılmak üzere yapılan alımların sıklaştırıldığını görüyoruz. Devletin kamuya personel alımları ihtiyaç dahilince azalma...

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği

Denetimli Serbestlik Dilekçesi Örneği Denetimli serbestlik dilekçesi örneği nasıl yazılır? Denetimli serbestlik dilekçesi nedir ne işe yarar?  Denetimli serbestlik, Cezaevi'nde yatmakta olan vatandaşlarımız için bir...

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri

İdari Para Cezası İtiraz Dilekçeleri İdari para cezası itiraz dilekçeleri nasıl yazılır? İdari para cezası itiraz gibi bir durumla karşılaştığın zaman kesilen tutarı karşı itiraz etme...